İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI


ORTAK PROGRAM (ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMLARI İÇİN)
BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖNKAYIT İŞLEMLERİ


İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ortak Programına, Antrenörlük Eğitimi ve
Spor Yöneticiliği programları için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına başvuracak adayların;
2017 YGS 1–2–3–4–5–6’nın herhangi birinden:
 Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın
gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgeleyenlerin en az 100.000 veya
daha yüksek puan almış olmaları,
 Milli sporcu olduğunu belgeleyen adaylarla, spor lisesi veya liselerin “SPOR” alan / kol
/ bölümlerinden mezun olan adayların ve en az 180.000 veya daha yüksek puan almış olmaları,
 Diğer tüm adaylar için en az 250.000 veya daha yüksek puan almış olmaları,
 Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının İstanbul Üniversitesi 2017 Yabancı Öğrenci
Sınavından (2017-İÜYÖS) başarılı olmaları,
gerekmektedir.
2017 YGS’de yukarıda belirtilen taban puanı almak koşulu ile LYS sonucuna göre
herhangi bir yükseköğrenim programını kazanmış ya da halen bir yükseköğretim programında
kayıtlı bulunan adaylar da Fakültemiz Özel Yetenek Sınavı’na başvurabilirler.
2017-2018 eğitim-öğretim yılında yerleştirilecek öğrenciler için Antrenörlük Eğitimi ve
Spor Yöneticiliği Programlarının kontenjanları birleştirilmiş olup ön kayıt ve kesin kayıt
sırasında program tercihi yapılmayacaktır. Program tercihi ve yerleştirme 4. Yarıyıl sonunda
olacaktır. Bu şekilde toplam kontenjan 40 kadın + 40 erkek = 80 kişidir. Engelli kontenjanı 8
kişidir. Yabancı uyruklu öğrenciler için kontenjanlar birleştirilmiş olup toplam 4 kişidir.

ÖN KAYITLAR
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ortak Programına, Antrenörlük Eğitimi ve
Spor Yöneticiliği programları için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına Ön kayıtlar, 22 Mayıs
– 07 Haziran 2017 tarihleri arasında http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden çevrimiçi
(online) olarak yapılacaktır.
T.C. Uyruklu adayların sportif kariyer puanı hesaplamasında ibraz edecekleri belgeleri en
geç 07 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Fakülte öğrenci işleri bürosuna
ulaştırmaları gerekmektedir. Posta, kurye vb. yolla gönderilen belgelerin gönderim tarihi
değil Fakülteye ulaştığı tarih esastır. Belgelerin herhangi bir nedenle gecikmesi mazeret
teşkil etmez. 07 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17:00’dan sonra ulaşan belgeler dikkate
alınmayacaktır.

BELGELER
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ortak Programına, Antrenörlük Eğitimi ve
Spor Yöneticiliği programları için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına Ön kayıtlar, 22 Mayıs
– 07 Haziran 2017 tarihleri arasında http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden çevrimiçi
(online) (çevrimiçi) başvuru yapan tüm adayların ön kayıt sırasında Dekanlığa teslim
etmesi gereken evrak aşağıdaki gibidir.
 https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden alınmış olan 2017 YGS Sonuç Belgesi (Mülakat
sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan, Özel Yetenek Sınavı puanı hesaplanmasında
kullanılacak bazı bilgilerin olması nedeniyle 2017-LYS Sonuç Belgesi istenecektir).
 T.C. Kimlik Numarası yazılı olan fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanının önlü arkalı
fotokopisi.
 Engelli adaylar için “engelli sağlık kurulu raporu” aslı veya noter tasdikli fotokopisi.
 Sportif geçmişlerini gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (belge sportif
kariyer puanının tespiti için kullanılacaktır. Belge özellikleri aşağıda belirtilmiştir).
 Yabancı uyruklu adaylar; İÜYÖS 2017 Sonuç Belgesi, pasaport aslı ve fotokopisi,
sağlık raporu, varsa sportif geçmişlerini gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli fotokopisi.
 Çevrimiçi (online) başvuru işlemi tamamladığında başvuru ekranından yazdırılacak
“Sınava Giriş Belgesi”.
 Yabancı uyruklu adaylar çevrimiçi (online) başvuru yapmadan kayıt evrakını şahsen
veya posta yoluyla 28 Haziran – 05 Temmuz 2017 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar Fakülte
öğrenci işleri bürosuna teslim edeceklerdir.
 Sağlık raporu * (rapor özellikleri aşağıda belirtilmiş olup, belirtilen özelliklere sahip
sağlık raporunu teslim etmeyen adaylar sınava giremez).
* Özel Yetenek Sınavı”na İstanbul’dan başvuran adayların; “Spor Hekimliği
Polikliniklerinden” alacakları sağlık raporları, İstanbul’dan başka illerden başvuracak
adayların illerindeki resmi sağlık kuruluşlarının “Spor Hekimliği Polikliniklerinden, spor
hekimliği polikliniği yoksa resmi sağlık kuruluşlarından alacakları raporlar kabul edilir. Rapor
“Yüksek efor gerektiren atletik uygulama sınavına girmesinde sağlık engeli yoktur”
ibaresi içermelidir. Rapor alınacak kurumlara bu ifadenin raporda yer alması için uyarıda
bulunulması gerekebilir.
Tüm adayların online başvuru sırasında ilan edilen sportif kariyer puan tablosunu
incelemeleri ve varsa tabloya uygun resmi onaylı belgelerini başvuru dosyasında ibraz etmeleri
gerekir.
Online (çevrimiçi) başvuru yapan T.C. vatandaşlarının; sportif kariyer puanı
hesaplamasında ibraz edecekleri belgeleri de dahil olmak üzere ön kayıt için gerekli tüm
belgelerini en geç 07 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar (17:00’dan sonra
gelen evrak dikkate alınmayacaktır), Yabancı Uyruklu adayların; 05 Temmuz 2017
Çarşamba günü 17:00’a kadar (17:00’dan sonra gelen evrak dikkate alınmayacaktır),
kadar Fakülte öğrenci işleri bürosuna ulaştırmaları gerekmektedir. Spor Genel
Müdürlüğü’nden alınacak belge Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı veya Genel
Müdür tarafından yetkilendirilmiş görevlilerce, Spor Federasyonlarından alınacak belge
Federasyon Başkanı veya Genel Sekreter veya Federasyon Başkanı tarafından
yetkilendirilmiş görevlilerce imzalanmış olmalıdır. Evrakın aslı veya noter onaylı sureti
kabul edilir. Posta, kurye vb. yolla gönderilen belgelerin gönderim tarihi değil Fakülteye
ulaştığı tarih esastır. Belgelerin herhangi bir nedenle gecikmesi mazeret teşkil etmez.

ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHİ, YERİ VE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Adaylar 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzunda yazılı olan Özel Yetenek Sınavı şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
T.C. Uyruklu adayların Özel Yetenek Sınavı (Atletik Uygulama ve Mülakat
Sınavları) 14-23 Haziran 2017 tarihleri arasında, Yabancı Uyruklu adayların ise 17-21
Temmuz 2017 tarihleri arasında, Fakülte tarafından ilan edilecek program dâhilinde
yapılacaktır. Adayların http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr veya
http://ogrenci.istanbul.edu.tr adreslerinden ulaşılabilecekleri Sınav Kılavuzunu dikkatle
okumaları önerilir.
Adaylar, başvuru işlemini tamamladıklarında çıktısını başvuru dosyasına koydukları
“Sınava Giriş Belgesi”nin bir nüshasını ve nüfus cüzdanlarını Özel Yetenek Sınavı’nın tüm
aşamalarında ibraz etmelidirler. Adaylar 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yazılı olan Özel Yetenek Sınavı
şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

KAYIT İŞLEMLERİ
2017-2018 eğitim-öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı ön kayıt başvuru işlemleri başvuru
tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden internet
üzerinden online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır
Online (çevrimiçi) başvuru işlemine başlamadan önce
http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr veya http://ogrenci.istanbul.edu.tr adreslerindeki Sınav
Kılavuzu’nu dikkatlice okuyunuz.
 Genel ve Bedensel Engelli Sporcu Kontenjanına başvurular sadece online olarak
yapılacak, Yabancı Uyruklu adaylar online başvuru yapmadan kayıt evrakını şahsen veya
posta yoluyla 28 Haziran-05 Temmuz 2017 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar Fakülte
öğrenci işleri bürosuna teslim edeceklerdir.
 Yabancı Uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında; İstanbul Üniversitesine Yurtdışından
veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi Değerlendirme ve yerleştirme başlıklı
Madde 10 (2): İÜYÖS sınavında asgari puanı sağlayıp özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
programlara başvuran adayların, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel
yetenek sınavı puanı, tercih sırası ve özel yetenekle öğrenci kabul eden bir programa kabul
edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir. Aynı ülkeden kayıt hakkı
kazanan adayların sayısı ilgili programın kontenjan toplamının %20 sini geçemez.
Kontenjanlara yerleştirmede eşitlik olması durumunda yaşı küçük olana öncelik tanınır."
hükümleri uygulanacaktır.
 T.C. Uyruklu adayların online (çevrimiçi) başvuru işlemlerinde girilen bilgiler, başvuru
işlemleri son tarihi olan 07 Haziran 2017 Cuma günü saat 17:00’dan sonra aday tarafından
değiştirilemez.
 Online (çevrimiçi) başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul
edilecektir. Beyanların doğru olmaması halinde yasal sorumluluk adaya ait olup hukuki işlem
yürütülebilir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖNKAYIT İŞLEMLERİ


İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Programına yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına başvuracak adayların; 2017 YGS 1–2–3–4–
5–6’nın herhangi birinden:
 Milli sporcu olduğunu belgeleyen adaylarla, spor lisesi veya liselerin “SPOR” alan / kol
/ bölümlerinden mezun olan adayların ve en az 180.000 veya daha yüksek puan almış olmaları,
 Diğer tüm adaylar için en az 260.000 veya daha yüksek puan almış olmaları,
gerekmektedir.
2017 YGS’de yukarıda belirtilen taban puanı almak koşulu ile LYS sonucuna göre
herhangi bir yükseköğrenim programını kazanmış ya da halen bir yükseköğretim programında
kayıtlı bulunan adaylar da Fakültemiz Özel Yetenek Sınavı’na başvurabilirler.
Toplam kontenjan 20 kadın + 20 erkek = 40 kişidir.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına 2017-2018
eğitim-öğretim yılı için “engelli” ve “yabancı uyruklu” öğrenci alınmayacaktır.

ÖN KAYITLAR
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Programı için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına Ön kayıtlar, 22 Mayıs – 07 Haziran 2017
tarihleri arasında http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) olarak
yapılacaktır.
Adayların sportif kariyer puanı hesaplamasında ibraz edecekleri belgeleri en geç 07
Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Fakülte öğrenci işleri bürosuna ulaştırmaları
gerekmektedir. Posta, kurye vb. yolla gönderilen belgelerin gönderim tarihi değil
Fakülteye ulaştığı tarih esastır. Belgelerin herhangi bir nedenle gecikmesi mazeret teşkil
etmez. 07 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17:00’dan sonra ulaşan belgeler dikkate
alınmayacaktır.

BELGELER
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Programı için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına Ön kayıtlar, 22 Mayıs – 07 Haziran 2017
tarihleri arasında http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) (çevrimiçi)
başvuru yapan tüm adayların ön kayıt sırasında Dekanlığa teslim etmesi gereken evrak
aşağıdaki gibidir.
 https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden alınmış olan 2017 YGS Sonuç Belgesi (Mülakat
sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan, Özel Yetenek Sınavı puanı hesaplanmasında
kullanılacak bazı bilgilerin olması nedeniyle 2017-LYS Sonuç Belgesi istenecektir).
 T.C. Kimlik Numarası yazılı olan fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanının önlü arkalı
fotokopisi.
 Sportif geçmişlerini gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (belge sportif
kariyer puanının tespiti için kullanılacaktır. Belge özellikleri aşağıda belirtilmiştir).
 Çevrimiçi (online) başvuru işlemi tamamladığında başvuru ekranından yazdırılacak
“Sınava Giriş Belgesi”.
 Sağlık raporu *(rapor özellikleri aşağıda belirtilmiş olup, belirtilen özelliklere sahip
sağlık raporunu teslim etmeyen adaylar sınava giremez).
* Özel Yetenek Sınavı”na İstanbul’dan başvuran adayların; “Spor Hekimliği
Polikliniklerinden” alacakları sağlık raporları, İstanbul’dan başka illerden başvuracak
adayların illerindeki resmi sağlık kuruluşlarının Spor Hekimliği Polikliniklerinden, spor
hekimliği polikliniği yoksa resmi sağlık kuruluşlarından alacakları raporlar kabul edilir. Rapor
“Yüksek efor gerektiren atletik uygulama sınavına girmesinde sağlık engeli yoktur”
ibaresi içermelidir. Rapor alınacak kurumlara bu ifadenin raporda yer alması için uyarıda
bulunulması gerekebilir.
Tüm adayların online başvuru sırasında ilan edilen sportif kariyer puan tablosunu
incelemeleri ve varsa tabloya uygun resmi onaylı belgelerini başvuru dosyasında ibraz etmeleri
gerekir.
Online (çevrimiçi) başvuru yapan adayların; sportif kariyer puanı hesaplamasında
ibraz edecekleri belgeleri de dahil olmak üzere ön kayıt için gerekli tüm belgelerini en geç
07 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar (07 Haziran 2017 Çarşamba günü
17:00’dan sonra gelen evrak dikkate alınmayacaktır), Fakülte öğrenci işleri bürosuna
ulaştırmaları gerekmektedir. Spor Genel Müdürlüğü’nden alınacak belge Genel Müdür
veya Genel Müdür Yardımcısı veya Genel Müdür tarafından yetkilendirilmiş
görevlilerce, Spor Federasyonlarından alınacak belge Federasyon Başkanı veya Genel
Sekreter veya Federasyon Başkanı tarafından yetkilendirilmiş görevlilerce imzalanmış
olmalıdır. Evrakın aslı veya noter onaylı sureti kabul edilir. Posta, kurye vb. yolla
gönderilen belgelerin gönderim tarihi değil Fakülteye ulaştığı tarih esastır. Belgelerin
herhangi bir nedenle gecikmesi mazeret teşkil etmez.

ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHİ, YERİ VE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Adaylar 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzunda yazılı olan Özel Yetenek Sınavı şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
Adayların Özel Yetenek Sınavı (Atletik Uygulama ve Mülakat Sınavları) 14-23
Haziran 2017 tarihleri arasında, Fakülte tarafından ilan edilecek program dâhilinde
yapılacaktır. Adayların http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr veya
http://ogrenci.istanbul.edu.tr adreslerinden ulaşılabilecekleri Sınav Kılavuzunu dikkatle
okumaları önerilir.
Adaylar, başvuru işlemini tamamladıklarında çıktısını başvuru dosyasına koydukları
“Sınava Giriş Belgesi”nin bir nüshasını ve nüfus cüzdanlarını Özel Yetenek Sınavı’nın tüm
aşamalarında ibraz etmelidirler. Adaylar 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yazılı olan Özel Yetenek Sınavı
şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

KAYIT İŞLEMLERİ
2017-2018 eğitim-öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı ön kayıt başvuru işlemleri başvuru
tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden internet
üzerinden online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır
Online (çevrimiçi) başvuru işlemine başlamadan önce
http://sporbilimleri.istanbul.edu.tr veya http://ogrenci.istanbul.edu.tr adreslerindeki Sınav
Kılavuzu’nu dikkatlice okuyunuz.
 Adaylar tarafından online (çevrimiçi) başvuru işlemlerinde girilen bilgiler, başvuru
işlemleri son tarihi olan 07 Haziran 2017 Cuma günü saat 17:00’dan sonra aday tarafından
değiştirilemez.
 Online (çevrimiçi) başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul
edilecektir. Beyanların doğru olmaması halinde yasal sorumluluk adaya ait olup hukuki işlem
yürütülebilir.

İstanbul Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

İstanbul Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri