Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2017/2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
YETENEK SINAVLARI


YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ VE KONTENJANLARI
SINAV TAKVİMİ: (ÖN KAYIT, YETENEK SINAVLARI, KAYIT)


Başvuru ve ÖnKayıt 24-25-26-27-28- Temmuz 2017

BAŞVURU KOŞULLARI ve BÖLÜM TERCİHLERİ


Giriş Yetenek Sınavlarına başvuracak adayların lise ya da dengi bir okuldan mezun olmaları gereklidir.
Bölümlere başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan YGS’nin herhangi bir puan
türünden en az aşağıdaki puanları almış olmaları gereklidir :2017 YGS’nin herhangi bir puan türünden yeterli puana sahip adaylar, en fazla 3 (üç) tercih yapmak
üzere bölümlere başvurabilirler.
Resim Bölümü’ne ve Heykel Bölümü’ne başvuracakların, 2017 YGS’nin herhangi bir puan türünden
en az 185 taban puan almış olmaları yeterlidir. (Puanı 185 ile 224,999 arasında olan adaylar, sadece
Resim ve Heykel Bölümlerini tercih edebilirler, başka tercihte bulunamazlar.)

ENGELLİ ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI VE BÖLÜM TERCİHLERİ
Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli
öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli1, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile "yaygın
gelişimsel bozukluklar" (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını
"engelli sağlık kurulu raporu" ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavlarına başvurabilirler.
Bölümlere başvuracak engelli adayların ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan YGS’nin herhangi
bir puan türünden en az 100 puan almış olmaları gereklidir. Adaylar, en fazla 3 (üç) tercih
yapmak üzere bölümlere başvurabilirler.

ÖN KAYIT
Ön kayıtlar MSGSÜ internet sayfasından (www.msgsu.edu.tr) “Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek
Sınavı” Başvuru linkinden online olarak yapılacaktır.
Kayıt esnasında adaylardan TC Kimlik No ve diğer nüfus kayıt bilgileri, iletişim bilgileri ve dijital ortama
aktarılmış vesikalık fotoğraf istenmektedir.
Vesikalık fotoğraf, adayların son altı ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız ve kolaylıkla tanınmalarını
sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş, net ve uygun çözünürlükte dijital ortama jpg formatında aktarılmış
tercihen ICAO standartlarında biyometrik bir fotoğraf olmalıdır.
Adayların, cepheden olmayan ve yüzlerini kapatabilecek güneş gözlüğü ve benzeri ögelerle birlikte
çektirilen vesikalık fotoğrafları veya başka bir fotoğraftan kesme ve kopyalama yapılarak türetilen
fotoğrafları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile yapılan başvurularda, başvurunuzun doğrudan iptal
edilebileceğini veya sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çekildiği takdirde salon
başkanının sizi sınava almayabileceğini ya da sınavınızın geçersiz sayılabileceğini lütfen göz önünde
bulundurunuz.
ICAO standartlarındaki biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikleri
https://epasaport.egm.gov.tr/hakkinda/biyometrikfoto.aspx
adresinden öğrenebilirsiniz.
Önkayıtlar için, internet sayfası 24-25-26-27-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında açıktır. Kayıtlar 28
Temmuz 2017 günü saat 16:00’da kapanacaktır.

28 Temmuz 2017 günü saat 16:00’dan sonra internet üzerinden veya başka bir yöntemle başvuru
yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar, internet hattınızın kesik olması vb.
nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için, başvurunuzu son gün ve saati beklemeden
yapınız. Yukarıdaki mazeretler veya benzerleri ileri sürülerek süre uzatımı istenemez. İnternetten başvuru
yapmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.

ENGELLİ ADAYLARIN ÖN KAYITLARI VE YERİ
Engelli adayların ön kayıtları için doğrudan MSGSÜ Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na
(Meclis-i Mebusan Cad. No: 24 Fındıklı/İSTANBUL) şahsen veya engellilik durumlarının elvermemesi
durumunda yasal vekilleri ile başvurmaları gerekmektedir.
Engelli adayların ön kayıt başvuruları, 24-25-26-27-28 Temmuz 2017 tarihlerinde ve 9:30- 12:00,
13:00-16:00 saatleri arasında yukarıda anılan yerde şahsen yapılacaktır. Şahsen veya yasal vekilleri
ile yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Kayıt esnasında engelli adaylardan, 2017 YGS sonuç belgesi, fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi
(yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir), 4 adet
tercihen ICAO standartlarında biyometrik vesikalık fotoğraf ve bir üniversite veya tam teşekküllü Devlet
Hastanesi’nden alacakları ve engellilik durumlarının yüzdelik oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporu
istenmektedir.
Vesikalık fotoğraf, adayların son altı ay içerisinde, yüzü açık, sakalsız ve kolaylıkla tanınmalarını
sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş ve net olmalıdır. Uygun formatta olmayan fotoğraflar ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
ICAO standartlarındaki biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikleri
https://epasaport.egm.gov.tr/hakkinda/biyometrikfoto.aspx
adresinden öğrenebilirsiniz.

SINAV GİRİŞ KARTI
Ön kaydını Üniversitemiz Web sayfasından yapan adayların, SINAVLARA GİREBİLMEK İÇİN, (TC
Kimlik No, Aday No, Ad, Soyad, Tercih Bilgileri ve YGS ile OBP bilgilerini içeren ve ön kayıt
koşullarında tarif edilen vesikalık fotoğraf özelliklerinde) fotoğraflı “Güzel Sanatlar Fakültesi Özel
Yetenek Sınav Giriş Kartı” çıktılarını almaları gerekmektedir.
Ön kaydını, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na yapan engelli adayların, SINAVLARA GİREBİLMEK
İÇİN, (TC Kimlik No, Aday No, Ad, Soyad, Tercih Bilgileri ve YGS ile OBP bilgilerini içeren ve ön
kayıt koşullarında tarif edilen vesikalık fotoğraf özelliklerinde) fotoğraflı Sınav Giriş Kartlarını doğrudan
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan alacaklardır.
Sınav Giriş Kartı olmayan adaylar, sınavlara alınmayacaktır.

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI
Giriş yetenek sınavları BARAJ ve BÖLÜM YERLEŞTİRME sınavları olmak üzere iki aşamalı yapılır.
Engelli adaylar ve yabancı uyruklu adaylar için baraj ve bölüm yerleştirme sınavları da bu sınavlar ile aynı
gün ve saatte yapılacaktır.
Engelli adayların, engellilik durumuna göre belirlenecek sınav salonları, doğrudan ilgili adaylara
bildirilecektir.

BARAJ SINAVLARI
Fotoğraf Bölümü ve Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü dışındaki bölümlerden
birini veya birkaçını seçen bütün adaylar çizime dayalı BARAJ sınavına girerler. Fotoğraf Bölümü’nü
tercih eden adaylar görsel içerikli BARAJ sınavına girerler. Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu
Bölümünü seçen adaylar “Ustalardan Karakalem Kopya” içerikli BARAJ sınavına girerler. Adaylar
başvurdukları bölüm ile ilgili baraj sınavından başarılı olmak zorundadırlar. Baraj sınavları, 100 puan
üzerinden değerlendirilir. Baraj sınavlarında 40 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır ve yerleştirme
sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Baraj sınavlarında 40 puanın altında puan alan adaylar ise başarısız
sayılır ve aldıkları puan ilan edilmez.
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü “Ustalardan Karakalem Kopya” içerikli BARAJ
sınavı için adaylara sorulması muhtemel olan beş eserin adları, sınavlara giriş tarihinden bir ay önce
üniversite internet sitesinde yayınlanacaktır. İnternet sitesinden yayınlanan resimlerde sınavda istenilecek
olan kadraj ve boş alanlar belirtilmeyecektir. Sınav günü, önceden adları yayınlanan bu eserler arasından
bir eser seçilip istenen kadraj ve boş alanlar belirtilerek sınav sorusu olarak adaylara sunulacaktır.
Baraj sınavları MSGSÜ Bomonti yerleşkesinde yapılacaktır. Yerleşkenin adresi ve krokisi kılavuzun
sonunda verilmiştir.

BÖLÜM YERLEŞTİRME SINAVLARI

Resim, Heykel, Seramik ve Cam Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Dekorları ve Kostümü,
Geleneksel Türk Sanatları Bölümleri :

Çizime dayalı Baraj sınavında 40 ve üzeri puan alan adaylar bu bölümlerin yerleştirme sınavlarına
girmeye hak kazanırlar. Bu bölümlerin yerleştirme sınavları çizime dayalıdır. Tek aşama, tek oturumda
gerçekleştirilir ve 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adayların bölüm yerleştirme sınavında başarılı
sayılmaları için en az 60 ve üzeri puan almaları gerekir. Bölüm Yerleştirme Sınavı’ndan 60 puanın altında
puan alan adaylar ise başarısız sayılır ve aldıkları puan ilan edilmez.

Grafik Tasarım Bölümü :

Çizime dayalı Baraj sınavında 40 ve üzeri puan alan adaylar bu bölümün yerleştirme sınavına girmeye
hak kazanırlar. Grafik Tasarım Bölümü Yerleştirme Sınavı; “Kavramları Görsel Araçlarla Yorumlama” ve
“Bilgi Ölçme” sınavı olmak üzere tek oturumda, iki aşamalı olarak yapılır. Bölüm yerleştirme sınavı
puanı, “Kavramları Görsel Araçlarla Yorumlama” sınavının %70’i ve “Bilgi Ölçme” sınavının %30’u
toplanarak, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adayların bölüm yerleştirme sınavında başarılı sayılması
için en az 60 ve üzeri puan almaları gerekir. Bölüm Yerleştirme Sınavı’ndan 60 puanın altında puan alan
adaylar ise başarısız sayılır ve aldıkları puan ilan edilmez.

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü :

“Ustalardan Karakalem Kopya” içerikli Baraj sınavında 40 ve üzeri puan alan adaylar bu bölümün
yerleştirme sınavına girmeye hak kazanırlar. Bölüm Yerleştirme Sınavı “Renk Uygulama” sınavı ve
“Dosya- Mülakat” sınavı olmak üzere iki oturumda, iki aşamalı olarak yapılır. Bölüm yerleştirme sınavı
puanı, “Renk Uygulama” sınavının %80’i ve “Dosya- Mülakat” sınavının %20’si toplanarak, 100 puan
üzerinden değerlendirilir. Adayların bölüm yerleştirme sınavında başarılı sayılması için en az 60 ve üzeri
puan almaları gerekir. Bölüm Yerleştirme Sınavı’ndan 60 puanın altında puan alan adaylar ise başarısız
sayılır ve aldıkları puan ilan edilmez.
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölüm Yerleştirme Sınavları 2 ayrı oturumda ve 2 ayrı
günde yapılacaktır. Bu sınavlardan herhangi birine girmeyen adayların sınavı başarısız sayılır.
“Renk Uygulama” sınavı için adaylara sorulması muhtemel olan beş eserin adları, sınavlara giriş
tarihinden bir ay önce üniversite internet sitesinde yayınlanacaktır. İnternet sitesinden yayınlanan
resimlerde sınavda istenilecek olan kadraj ve boş alanlar belirtilmeyecektir. Sınav günü, önceden adları
yayınlanan bu eserler arasından bir eser seçilip istenen kadraj ve boş alanlar belirtilerek sınav soruları
olarak adaylara sunulacaktır.
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü’nün Dosya-Mülakat Sınavına girecek adayların
çizim dosyalarını getirmeleri zorunludur.

Fotoğraf Bölümü :

Bölüm Baraj sınavı “Algılama ve Görsel Hafıza” sınavından 40 ve üzeri puan alan adaylar bu bölümün
yerleştirme sınavına girmeye hak kazanırlar. Fotoğraf Bölümü Yerleştirme Sınavı, “Genel Kültür-Bilgi”
sınavı ve “Çizim” sınavı olmak üzere tek oturumda, iki aşamalı olarak yapılır. Bölüm yerleştirme sınavı
puanı, Genel Kültür-Bilgi Sınavının %70’i ve Çizim Sınavının %30’u toplanarak, 100 puan üzerinden
değerlendirilir. Adayların bölüm yerleştirme sınavında başarılı sayılması için en az 60 ve üzeri puan
almaları gerekir. Bölüm Yerleştirme Sınavı’ndan 60 puanın altında puan alan adaylar ise başarısız sayılır
ve aldıkları puan ilan edilmez.
Bölüm yerleştirme sınavları MSGSÜ Bomonti yerleşkesinde yapılacaktır. Yerleşkenin adresi ve krokisi
kılavuzun sonunda verilmiştir.

YETENEK SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGE,
ARAÇ VE GEREÇLER BELGELER

a) MSGSÜ Yetenek Sınavları Sınav Giriş Kartı.
b) Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi (yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Pasaport özel
kimlik belgesi olarak kabul edilecektir).
Eksik belge ile gelen adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

SINAVDA GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER
Adayların yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalemler, tükenmez kalem ya da dolmakalem, silgi,
kalemtıraş, 2 adet klips getirmeleri gerekmektedir.
50 x 70 cm. boyutlarında sert bir altlık Üniversite tarafından sağlanacaktır.
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü sınavları için adayların ayrıca cetvel, gönye, ince
uçlu, samur ya da sentetik suluboya fırçası ve boya getirmeleri gerekmektedir. Kullanılması önerilen fırça,
boya türü ve renkler üniversite internet sitesinde yayınlanacaktır.

YETENEK SINAVLARINDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR
1) Sınava gününde ve saatinde girmeyen/giremeyen aday, bu sınavla ilgili herhangi bir hak iddia
edemez ve talepte bulunamaz.
2) Adayların sınava girecekleri salonların “Sınav Salon Numaraları” sınavın yapılacağı günün en az bir
gün öncesinde, Üniversite Bomonti Yerleşkesinin Giriş Kapısına asılarak ilan edilir. Adaylar; Yetenek
Sınavları SINAV GİRİŞ KARTINDA yazılı aday numarasına göre hangi salonda sınava gireceklerini bu
ilan yardımıyla öğrenirler.
3) Sınavlar; Bölüm 2’de gösterilen gün ve saatlerde, tek oturumda yapılır. Ancak aday sayısının çok
olması durumunda adayların bir bölümü, aynı günün farklı saatinde sınava alınabilir. Adayların bu
sınavlardan hangisine katılacağı, sınavlardan bir gün öncesinde Üniversite Bomonti Yerleşkesinin Giriş
Kapısına asılarak duyurulur.
4) Yüzü açık olmayan ya da kılık kıyafeti yürürlükteki mevzuata uygun olmayan adaylar sınava
alınmayacaktır.
5) Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın
başlama saatinden bir saat önce, Üniversite Bomonti Yerleşkesinin Giriş Kapısında bulunmaları
gerekmektedir.
6) Sınav kağıtları, adaylara Üniversite tarafından sağlanır. Adaya birden fazla sınav kağıdı verilmez.
7) Sınav soruları salon başkanları tarafından adaylara okunur/dağıtılır. Bunun dışında görevlilerin,
sınav süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur.
8) Sınavın başlamasından onbeş dakika sonra gelen adaylar sınav salonlarına kesinlikle alınmayacaktır.
9) Sınav sorularının salonlarda okunmasından/dağıtılmasından sonraki altmış dakika içerisinde hiç bir
aday sınav salonunu terk edemez.
10) Adaylar, ad ve soyadı ile MSGSÜ aday numaralarını sınavın başlangıcında tükenmez ya da
mürekkepli kalemle, sınav kağıdının “kimlik kısmına” yazıp, imzalarlar. Bu kısım sınav sonunda
gözetmenler tarafından adayın yanında kapatılır. Kimlik köşesi kurşun kalemle doldurulmuş olan sınav
kağıtları geçersiz sayılacaktır.
11) Sınav kağıtlarında, soruda istenilen konuya ilişkin olmayan her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretler ya da çizimler sınav kağıdını geçersiz kılar.
12) Sınav salonlarında veya salonlara girişte herhangi bir eşya emanete alınmayacağından, adayların;
• cep telefonu, saat, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; her türlü
elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
• cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla,
• silah ve benzeri teçhizatla,
sınav salonlarına girmeleri kesinlikle yasaktır.
Bu araç ve gereçlerle sınav salonuna girildiğinin belirlenmesi durumunda adayın sınavına son verilip
salondan çıkartılır. Adayın girdiği sınava ilişkin hakları iptal edilir.
13) Adayların sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ya da çekilmesine yardımcı
olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi, ve benzeri şeyler alıp vermeleri,
Madde 6’da belirtilen araç ve gereçler dışında yardımcı araç ve gereç kullanmaları, sınav salonunda sigara,
pipo, puro vb. içmeleri ve sınav düzenini bozacak diğer davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına
aykırıdır.
14) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince
sınav tutanağına açıkça yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
15) Salon Başkanları, Gözetmenler ve Sınav Komisyonu Üyeleri bu kuralları uygulamakla yetkili ve
yükümlüdür.
16) MSGSÜ Yetenek Sınavları Sınav Giriş Kartı, yalnızca adayın Yetenek Sınavlarına katılabilmesi için
verilmiştir; bu amaç dışında kullanılamaz.
17) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar
yapılır. Jüri değerlendirmeleri kesindir. Sınav Komisyonu yalnızca maddi hata yapılıp yapılmadığını
denetler.

KESİN KAYIT PUAN HESAPLAMALARI

ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (BAŞARI PUANI – ÖYSP)
Fotoğraf Bölümü ve Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü harici bölümlere başvuran
adaylardan, Baraj Sınavı’ndan 40 ve üstü alan ve Bölüm Yerleştirme Sınavı’ndan 60 ve üstü puan alan
adayların ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (ÖYSP), Baraj Sınavı puanının % 30’u, Bölüm
Yerleştirme Sınavı puanının % 70’i toplanarak belirlenir.
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümüne başvuran adaylardan, Baraj Sınavı’ndan 40 ve
üstü alan ve Bölüm Yerleştirme Sınavı’ndan 60 ve üstü puan alan adayların ÖZEL YETENEK SINAVI
PUANI (ÖYSP), Baraj Sınavı puanının % 35’i, Bölüm Yerleştirme Sınavı puanının % 65’i toplanarak
belirlenir.
Fotoğraf Bölümüne başvuran adaylardan, Baraj Sınavı’ndan 40 ve üstü alan ve Bölüm Yerleştirme
Sınavı’ndan 60 ve üstü puan alan adayların ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI (ÖYSP), Baraj Sınavı
puanının % 50’si, Bölüm Yerleştirme Sınavı puanının % 50’si toplanarak belirlenir.

KESİN KAYIT, YEDEK LİSTELERİ VE BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, Yerleştirme Puanlarına göre bir veya birden fazla bölümün kesin kayıt listesinde yer alabilir.Bu
durumda adaylar, kayıt hakkı kazandıkları bölümlerden sadece bir tanesine kesin kayıt yaptırırlar.
Yerleştirme Puanlarının eşitliği durumunda, 2017 YGS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. YGS
puanlarının eşitliği durumunda ise, Orta Öğretim Başarı Puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik
tanınır.
Adayın ismi, kesin kayıt hakkı kazandığı bölümün listesinde yer alırken, diğer bölümlerin yedek
listelerinde de bulunabilir. Bu durumda aday, kazandığı bölüme kesin kayıt yaptırmayı erteleyerek, yedek
listesindeki bölümlerin kayıt sırasını bekleme şansını kullanabilir. Ancak bu riski göze alarak hareket
edecek adaylar, kesin kayıtlarını zamanında yaptırmadıklarında, kayıt haklarını kaybedeceklerini
unutmamalıdırlar.
Yerleştirme Puanları hesaplanmış ancak hiçbir bölüme kesin kayıt hakkı kazanamamış olan adayların
listesi yedek listeler halinde, Üniversitemiz Bomonti Yerleşkesinin giriş kapısına asılarak ilan edilir. Bu
yedek listelerde yer alan adaylar, başarı puanlarının sırası gözetilerek ve yapmış oldukları tercihlere göre,
bölümlerde açık kalan kontenjanlara kesin kayıt hakkı kazanabilirler. Kesin kayıt yaptıran adaylar yedek
listelerinden çıkartılır.
Yedek listeler, kesin kayıtlardan sonra sadece üç kere ilan edilir. Yedek listelerde yer alan adayların başarı
puanlarının sırası gözetilerek ve yapmış oldukları tercihlere göre, bölümlerde açık kalan kontenjanlara
kesin kayıt hakkı verilir. Üçüncü yedek kayıt listesinin ilanından sonra bölümlerin boş kontenjanlarının
kalıp kalmadığına bakılmaksızın kayıt süreci sona erer. Adaylar, yer aldıkları bölüm listesinin ilan edildiği
gün, saat 16:00’ya kadar kesin kayıt yaptırabilirler.
Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN SINAV TAKVİMİ
YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖN KAYIT

Yabancı uyruklu adayların,
- Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
- 2017 YGS'den 180 puan almak ve/veya aşağıda belirtilen Uluslararası sınavlardan herhangi birine
girerek istenilen puanı almış/başarmış olmaları gerekmektedir.

Başvuruları Kabul Edilecek Adaylar:
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve
bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk
Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Soy Bağı başlıklı 7.
maddesinde “ (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde
doğan çocuk Türk vatandaşıdır.“ hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına
başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin ve bu
durumdaki çift uyrukluların,
4) a) 01.02.2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin
(lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında
tamamlayanlar dahil),
b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul
kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan
Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvuruları kabul edilecektir.

Başvuruları Kabul Edilmeyecek Adaylar:
1) TC uyruklu olup, ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005–2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (a
maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde
bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde
öğrenim gören TC uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu TC olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmeyecektir.

ÖN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ
Ön kayıtlar, MSGSÜ Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na (Meclis-i Mebusan Cad. No: 24
Fındıklı-İstanbul) 24-25-26 Temmuz 2017 tarihlerinde ve 9:30-12:00, 13:00-16:00 saatleri arasında
şahsen yapılacaktır. Şahsen yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Aşağıda I.II. ve III. maddelerde belirtilen şartlardan en az birini yerine getirdiğini gösteren belgenin
aslı ve fotokopisi, (belge yabancı dilde ise yeminli tercümandan yapılmış çevirisi)
I. SAT sınavından en az 1100, ACT sınavından en az 22, GCE sınavından en az 2 konuda A
seviyesi, Lübnan’da yapılan Bakalorya sınavından diploma notu 14, Uluslararası Bakalorya
sınavından diploma notu 28, Fransız Bakalorya sınavında başarılı olmak, ABİTUR, MATURA
sınavlarında başarılı olmak, Tawjihi sınavlarında bütün derslerden alınan sınav not ortalaması en
az 80 (SAT sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır)
II. TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz
madalya almış olmak.
III. 2017 YGS'nin herhangi bir puan türünden 180 puan aldığına ilişkin belge.
2) Pasaportun aslı ve fotoğraflı kimlik bilgileri bölümünün fotokopisi.
3) Adayların son altı ayda, yüzü açık ve kolaylıkla tanınmalarını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş 2
adet tercihen ICAO standartlarında biyometrik fotoğrafları.
4) Lise mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ile denklik belgesi.
5) Adaylara, ön kayıt sırasında Üniversitemizce verilecek Başvuru Tercih Formunun tercih kısmında
yazılı olan 2 (iki) bölümden tercih edecekleri bölümü bir sıralama ile (birinci, ikinci gibi)
yaptıklarını gösterir Başvuru Tercih Formu.
ICAO standartlarındaki biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikleri
https://epasaport.egm.gov.tr/hakkinda/biyometrikfoto.aspx adresinden öğrenebilir.

UYARI
Türk Vatandaşı; 5901 sayılı Kanunun 3/ç maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık
bağı ile bağlı olan kişiyi ifade eder. Anılan kanunun 5.,6. ve 7. maddelerinde ise;
a) Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.
b) Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden
kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.
c) Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık;
1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk
Türk vatandaşıdır.
2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türkvatandaşıdır.
3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı
kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.
hükmü amirdir.
Adaylar, hem TC uyruklu, hem de yabancı uyruklu adaylar için yapılan sınavların ikisine birden
başvuramazlar.
Yabancı uyruklu adayların yetenek sınavlarına, ön kayıt esnasında eksik, yanlış bilgi ve belge ile
başvuranların, eğer girdi ise TC uyruklu adaylar için yapılan yetenek sınavları da dahil olmak üzere, tüm
sınavları iptal edilir.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BÖLÜM TERCİHLERİ, YERLEŞTİRME SINAVLARI VE KESİN KAYITLARI

BÖLÜM TERCİHLERİ
Adaylar, ön kayıt sırasında dolduracakları Ön Kayıt ve Tercih Forumu’nun bölüm tercih kısmında yazılı
olan bölümlerden en fazla üç bölümü seçme hakkına sahiptir.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN YERLEŞTİRME SINAVLARI
Yabancı uyruklu adaylar, TC uyruklu adaylar gibi yukarıda IV. Kısımda açıklanan, aynı baraj ve bölüm
yerleştirme sınavlarına girerler. VII. Kısımın başında açıklanan usulle hesaplanan Özel Yetenek Sınavı
Puanlarına (ÖYSP) göre, öngörülen kontenjan sayısında adaya kayıt hakkı sağlanır ve kayıt hakkı
kazanan adayların listesi Üniversite Bomonti Yerleşkesinin Giriş Kapısına asılarak ilan edilir.
Yerleştirme Sınavı Puanlarının eşitliği durumunda 2017 YGS veya Ulusal ya da Uluslararası sınavlardan
başarı puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik tanınır.

KESİN KAYIT
Herhangi bir programa kesin kayıt hakkı kazanan aday, Bölüm VIII’de belirtilen günlerde kesin kayıt
yaptırır.
Yabancı uyruklu adayların, kesin kayıt yaptırabilmesi için, Ankara Üniversitesi'ne bağlı TÖMER veya
MSGSÜ SEM tarafından yapılan Türkçe sınavında, en az C1 seviyesinde başarılı olması ve bu
başarılarını gösteren sınav sonuç belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Kesin kayıt hakkı kazanan ancak bu
şartı sağlayamayan adaylar, kayıtları yapılarak bir (1) yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli
sayılırlar. Türkçelerini bu süre zarfında yeterli hale getirmemeleri durumunda bir (1) yıl daha ek süre
verilir. Ek süre sonunda da C1 seviyesinde Türkçe belge ibraz edememeleri durumunda ise kayıtları
silinir.
Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

BOŞ KALAN KONTENJANLARA YERLEŞTİRME
Kesin kayıt sonrasında kontenjanı dolmamış bölümlerin boş kontenjanları, Bölüm VIII’de belirtilen
tarihte Üniversite Bomonti Yerleşkesinin giriş kapısına asılarak ilan edilir. Bunlara talebin kontenjandan
çok fazla olması durumunda, Yerleştirme Sınav puanı 40 ve üstünde olan, ancak tercih ettikleri halde bir
bölüme kesin kayıt hakkı kazanamamış adaylara ait liste, Bölüm VIII’de belirtilen günlerde ilan edilir.
Adaylar, yerleştirme puanları ve yapmış oldukları tercihler çerçevesinde açık kalan kontenjanlara
doğrudan yerleştirilirler. Bölüm VIII’de belirtilen günlerde kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kesin kayıt
yaptırmış ya da kayıt hakkını kullanmamış adaylara yedek yerleştirme işlemi uygulanmaz.
Kesin kayıt ve yedek listesinin ilan günü ve kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt günleri Bölüm
VIII’de belirtilmektedir.
Kaydını gününde yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN SINAVLARINDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR
Giriş Yetenek Sınavına ve Yerleştirme Sınavına, gününde ve saatinde girmeyen/ giremeyen aday, bu
sınavla ilgili herhangi bir talepte bulunamaz.
Sonuçlara itiraz, sonuçların açıklanmasını izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar yapılır. Jüri
değerlendirmeleri kesindir. Sınav Komisyonu yalnızca maddi hata yapılıp yapılmadığını denetler. Bölüm
VI’da yazılı 4 - 17. maddeler bu sınavlar için de geçerlidir.
Sınava girecek olan yabancı uyruklu adaylar, yanlarında Bölüm V’de yazılı olan belge, araç ve gereçleri
bulundururlar.

ÖNEMLİ:
• Eksik ve/veya yanlış bilgi ve belge ile başvuranların tüm sınavları iptal edilecektir.
• Uygun formatta vesikalık fotoğraf ile yapılmayan başvurular iptal edilecektir.
• Sınava girecek adaylar, MSGSÜ Yetenek Sınavları SINAV GİRİŞ KARTI dışında, kimliklerini belgelemek
üzere yüzü açık, sakalsız fotoğraflı nüfus cüzdanını, sürücü belgesini ya da pasaportunu yanında
bulundurmak zorundadır. Bu üç belgeden birini göstermeyen aday sınavın yapılacağı binalara ve sınavlara
alınmayacaktır. Söz konusu üç belge dışında kalan (öğrenci kimlik kartı, kurum kimlik kartı ve benzeri)
belgeler, kesinlikle kabul edilmeyecektir.
• MSGSÜ Yetenek Sınavları SINAV GİRİŞ KARTI bilgi amaçlı olup, üniversite sisteminde kayıtlı bilgiler
esastır.
• Üniversite internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Üniversite tarafından yetenek
sınavları ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler (sınav şartları
ve/veya sınav tarih ve saatleri gibi), Üniversitenin internet sayfasından duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin
MSGSÜ Giriş Yetenek Sınavları internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav salonlarında veya salonlara girişte herhangi bir eşya emanete alınmayacağından, adayların;
• cep telefonu, saat, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; her türlü
elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
• cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla,
• silah ve benzeri teçhizatla,
sınav salonlarına gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından
elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar
kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve
eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav binaları/salonları Üniversite tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin
tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara
getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce
sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son
derece önemlidir.

2017/2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU>>

MSGSÜ BOMONTİ YERLEŞKESİ

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları, aşağıda adresi bulunan Bomonti yerleşkemizde yapılacaktır.

Adres : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71, 34380 Bomonti - Şişli, İstanbul.
Tel : 0212 246 0011

SINAVLARDA BAŞARILAR DİLERİZ ...

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri