Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2017-2018 ÖZEL YETENEK SINAVI


Başvuru için gerekli şartlar

(1) Genel Şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak.
b) Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgesini beyan edemeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
c) 2017-YGS’ye girmiş ve 2017-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmak. Engelli adayların YGS sınavına girmiş olmaları yeterlidir.
d) “Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişim bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla başvuru yapabilirler.

(2) Özel Şart: Milli adaylar hariç, Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim) Programlarına başvuru yapacak adayların; sınava başvuracağı branşta son 5 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı spor yapmış olduklarını ilgili kuruluşlardan maç kâğıdı, lisans vb. belgelendirmeleri gerekmektedir.

Online Kayıt

a) Başvurular http://www.ozelyetenek.com.tr/ web sayfası üzerinden online kayıt yoluyla belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
b) Adayların online kayıt esnasında biyometrik fotoğraf kullanmaları zorunludur.
c) Adaylar programlarda ilân edilen spor branşlarından sadece bir tanesinden başvuru yapabilir.
d) Adaylar; Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim), Rekreasyon Bölümü (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim) ve Spor Yöneticiliği Bölümü (Örgün Öğretim ve İkinci
Öğretim) programlarında belirlenmiş branş ve kontenjanlara başvurabilirler.
e) Her aday programlarda belirtilen branş ve cinsiyet kontenjanını gösteren tabloları da göz önünde bulundurarak kendi öncelik sırasına göre bölüm tercih veya tercihlerini yapabilir.
f) Web üzerinden online olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alacakları ve kendilerine ait ıslak imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri belirtilen tarihte mesai bitimine kadar Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt Ofisine şahsen veya resmi vekili yoluyla teslim edeceklerdir.
g) Online kayıt işlemlerinde doğabilecek aksama vb. durumlarda kayıtlar, belirtilen Ön Kayıt ve Evrak Teslimi süresi dâhilinde, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt Ofisinde yapılacaktır.
h) Aday Online Kayıt süresince, bölüm tercihlerinde değişiklik yapabilir fakat branş değişikliği yapamaz. Ön kayıt ve evrak tesliminden sonra bölüm değişikliği de yapılamaz.

Ön Kayıt ve Evrak Teslimi

(1) Ön Kayıt için Gerekli Evraklar:
a) Aday Başvuru Formu (online kayıt sisteminden çıktısı alınmış ve adayın kendisi tarafından imzalanmış).
b) Resmi veya özel sağlık kuruluşundan alınmış “Uygulamalı Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavına Girmesinde ve Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporu. (Zihinsel,Bedensel, işitme, görme, konuşma vb. engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar engelli aday kontenjanı dışındaki branş ve kontenjanlara başvuramaz).
c) Milli sporcu kontenjana başvuran adayların, 01 Ocak 2007 tarihi ve sonrasında milli olduğuna dair ilgili resmi kurumdan alınmış; A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı millilik belgesinin aslı ile evrak teslim tarihinde başvuruda bulunmaları zorunludur. KKTC ve Yabancı uyruklu
adayların millilik belgeleri geçerli değildir.
d) Milli adaylar hariç, Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim) Programlarına başvuru yapacak adayların; sınava başvuracağı branşta son 5 yıl içerisinde en az 3 yıl lisanslı spor yapmış olduklarını ilgili kuruluşlardan maç kâğıdı, lisans vb. belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Evrak Teslimi
e) Ön Kayıt ve Evrak teslim belirtilen tarihlerde Atatürk Üniversitesi yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt Ofisinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Evrak teslim ve kayıt onayına adayın kendisi veya noterden resmi vekâlet verdiği kişi (vekâletnamenin aslı ile) gelmek zorundadır. Belirtilen tarih ve saatler arasında gelmeyen adayların Online kayıtları geçersiz sayılacak ve başvuruları kabul edilmeyecektir.
f) Adaylar “Aday Başvuru Formu”nu ve yukarıda belirtilen diğer belgeleri Spor Bilimleri Fakültesi Binası kayıt bürosuna getirerek “Sınava Giriş Belgesi” teslim alacaktır.

Sınavla İlgili TarihlerAtatürk Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<