Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 ÖĞRETİM YILI
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVLARI


2017–2018 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerine “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Bütün adayların ön kayıt işlemleri ve sınavları Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacaktır. Adayların Fakültede ön kayıt yaptırmadan önce http://gsfozelyetenek.atauni.edu.tr/ web adresinden müracaatlarını yapmaları gereklidir.

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ.>>


Daha önce kayıt yaptıysanız giriş yapmak için tıklayınız.>>
*Plastik Sanatlar: Resim, Heykel, Grafik, Seramik ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölümlerini içerir.

Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler:

a) Başvuru Dilekçesi: Ön Kayıt sırasında matbu dilekçe, aday tarafından doldurulacaktır.

b) 2017-YGS Sonuç Belgesi: 2017 YGS belgesi çıktısı (Ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir. 2017-YGS sınavından 160 veya daha fazla YGS puanı alanlar Özel Yetenek Sınavı'na müracaat edebilirler.

c) Nüfus Cüzdanı: Adaylar; nüfus cüzdanının aslını ve fotokopisini birlikte getirecekler ve bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir. Ön kayıt esnasında, adayın fotoğrafı çekileceğinden aday, fotoğraflı nüfus cüzdanını mutlaka yanında bulundurmalıdır.

d) Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu: Ön Kayıt sırasında verilecektir.

e) Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı: Ön kayıt esnasında, adayın fotoğrafı çekilerek hazırlanacak olan belge adayın kendisine verilecektir.

f) Adayların, ön kayıtları esnasında fotoğrafları çekileceğinden bizzat kendilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir. Başkaları tarafından veya posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

g)YGS Sınavı ile herhangi bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu programlara başvurabilirler.

h) Sahne sanatları Bölümü, Oyunculuk Anasanat Dalı'na başvuran adayların, doğum tarihlerinin 1992 ve daha yukarı olması ve Kardiyoloji, Kulak-Burun-Boğaz, Ortopedi ve Psikiyatri kliniklerinden alacakları sağlık raporu zorunludur.

ı) Adaylar en fazla 5 (beş) bölüme tercih yapabilirler.

j) Başka bir yükseköğretim kurumunda disiplin suçu nedeniyle çıkartılmış bulunanlar ön kayıt yaptıramazlar.

k) Engelli adaylar YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYM kılavuzlarında yer alan Yerleştirme Puanı hesaplamasındaki formül kullanılmadan) Özel Yetenek Sınavı puanına göre değerlendirilir.

Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanunî işlem yapılması yoluna gidilecektir.

Sınavla İlgili Genel İlkeler:

Güzel Sanatlar Fakültesi'ne giriş özel yetenek sınavları, Müzik Bilimleri Bölümü'ne giriş sınavları tek aşamalı olup diğer bölümlerin sınavları iki aşamalı olarak yapılır. Sınavlar, yazılı, sözlü, çizime dayalı ve uygulamalı olabilir. Yerleştirme Sınavı, bir veya birkaç aşamalı yapılabilir.

I. Aşama Seçme Sınavı:

I. Aşamayı oluşturan Seçme Sınavı, Sınav Yürütme Kurulu'nca bir veya birkaç aşamalı olarak yapılabilir. Sınav kâğıtları, mühürlü olarak fakülte tarafından verilir. Sınav jürisi, seçme sınavına giren adayların sınav kâğıtlarını, kimlik bilgileri açılmadan, BAŞARILI/BAŞARISIZ olarak değerlendirir. Başarılı olan adaylar, aday numarasına göre ilan edilir. Seçme Sınavında başarılı olan adaylar, Yerleştirme Sınavına girmeye hak kazanır.

II. Aşama Yerleştirme Sınavı

Yerleştirme Sınavına, seçme Sınavında Başarılı olan adaylar alınır. Yerleştirme Sınavı bir veya birkaç aşamalı olarak yapılabilir. Yerleştirme Sınavlarında değerlendirme, 100 (yüz) puan üzerinden yapılır. 50 puandan aşağı puan alan adaylar, BAŞARISIZ sayılarak değerlendirme dışı bırakılır.

III. Aşama

Son bölüm olarak mülakat sınavı yapılır. I. ve II. aşama sınavın ortalamasına % 15 oranında etki yapar.

BAŞARI PUANI:

ÖSS Yüksek Öğrenim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bildirildiği gibi, adayın; yerleştirme sınavı sonucunda elde ettiği puanın yanı sıra, ağırlıklı orta öğretim başarı puanı ile mezun olduğu alan/kol/bölümü göz önüne alınır; "bir mesleğe yönelik programı uygulayan liselerin mezunlarının orta öğretim başarı puanları alanlarının özelliklerine göre saptanacak katsayı ile çarpılarak" ve ayrıca ÖSYS kılavuzunda açıklanan oranlarda puan eklenmesi suretiyle, yerleştirmeye esas olacak "başarı puanları" belirlenir.

Bu puanlar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya konulur. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların yapmış oldukları ilk tercihlere yerleştirilir.

PLASTİK SANATLAR GURUBU YETENEK SINAVLARI

Adayların Sınavda Getirmesi Gereken Malzemeler:

a- yumuşak kurşun kalem

b- silgi ve kalem açacağı

c- 2 adet kıskaç

d- 1 adet 50x70 cm ebadında duralit veya mukavva altlık

I. Aşama:

Plastik Sanatlar Gurubu olarak adlandırılan Resim, Heykel, Grafik, Seramik ve Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerine başvuran adayların yeteneklerinin olup olmadığını ölçen eleme niteliğinde olan bir sınavdır. Canlı modelden, hayalden veya nesnelerden bir veya birkaç aşamalı "Desen" sınavı biçiminde yapılır. Sınava katılan adaylar, sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirmelere göre başarılı/başarısız olarak tespit edilirler. Aynı gün II. Aşama sınavı yapılabilir.

II. Aşama:

I. Aşama seçme sınavında başarılı olan adaylar, II. Aşama yerleştirme sınavına alınırlar. Canlı modelden, hayalden veya nesnelerden bir veya birkaç aşamalı “Desen” sınavı biçiminde yapılır. Sınav jürisi tarafından, 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır.

II. Aşamanın son bölümü olarak adayların genel kültür ve sanatsal eğilimlerinin ölçüldüğü yazılı veya sözlü mülakat sınavları yapılır, bunun sonucu olarak ortalamaya % 15 oranında etki eder.

MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ YETENEK SINAVI

Müzik Bilimleri Bölümünde aday seçmeye yönelik yapılan Özel Yetenek Sınav’ı, adayın yeteneğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Sınav TEK AŞAMALI olup müzikal işitme yeteneği, müzikal söyleme yeteneği ve müzikal çalma yeteneği düzeylerini belirlemeye yöneliktir. Aday belirlemeye yönelik yapılan Özel Yetenek Sınav’ın da başarı puanı 50 olup, 50 puan altında alınan notlar başarısız olarak değerlendirilir.

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1- Adayın sınav salonlarına alındıktan sonra, kimlik ve sınav giriş kartlarının kontrollerinin yapılarak yoklamaları alınır. Bu belgeleri göstermeyen adaylar, sınava kabul edilmezler.

2- Sorular sınav salonunda Salon Başkanı tarafından adaya okunur. Bunun dışında görevlilerin sınav süresince açıklama ve yorum yapma yetkileri yoktur.

3- Sınav başladıktan 15 dakika sonra sınava gelen adaylar sınava alınmazlar. Soruların salonda okunmasından sonra, ilk 30 dakika içerisinde hiçbir aday sınavı terk edemez.

4- Adaylar, ad-soyad, giriş sınavı aday numaralarını sınav kâğıdının sağ üst köşesine yazarlar ve imzalarlar. Bu kısım, sınav sonunda gözetmenler denetiminde aday tarafından kapatılır.

5- Sınav kâğıdında soruya verilen cevabın dışında yazılacak her türlü yazı, reklam ve yapılacak işaretler ve çizimler sınavı geçersiz kılar.

6- Sınav süresince konuşmak, yer değiştirmek, kalem, silgi vb. malzeme alıp vermek yasaktır.

7- Sınav sırasında salonda sigara içilmez, kulaklıkla herhangi bir şey dilenmez. Sınav sırasında cep telefonu kullanmak, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmek yasaktır.

8- Yukarıda belirtilen sınav kurallarına veya gözetmenlerin uyarılarına uymayan adaylar hakkında tutanak tutularak sınavları geçersiz sayılır.

9- Bu kılavuzda bulunmayan hususlarda Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Yetenek Sınavı Yönergesi hükümleri geçerlidir.

10- Görevliler bu kurallara uymakla yetkili ve yükümlüdürler.

Sınav Sonucuna İtiraz

Sınava girip başarısız olan adaylar, sonuçların ilanından sonraki 5 (beş) iş günü içinde sonuçlara itiraz için Fakülte Dekanlığına başvurabilir. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme konmaz. Dekanlık, Yönetim Kurulu onayı ile itirazları değerlendirmek üzere en az 3 öğretim elemanından oluşan İtiraz Komisyonu oluşturur. Komisyon değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden sonraki 2 (iki) iş günü içinde değerlendirir ve sonucu yazılı olarak Dekanlığa iletir. Dekanlık, Yönetim Kurulu kararıyla itiraz değerlendirme sonucunu adaya yazılı olarak bildirir.

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ YETENEK SINAVLARI

1- Dramatik Yazarlık Sanat Dalı Yetenek Sınavları:

Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Her iki aşama için de yazılı anlatım türlerine dayalı bir sınav yapılmaktadır. Adayların yazma, yaratıcılık, metin kurgulama, gözlem, düşünsel donanım, genel dil bilgisi gibi uygulamaya yönelik yazım anlatım gücünün değerlendirileceği yönlendirmeli sorular söz konusudur. I. aşama sınavında adaylar başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilirler. I. aşama sınavında başarılı olan adaylar, II. Aşama sınavına alınırlar. II. aşamanın son bölümü olarak adayların genel kültür ve sanatsal eğilimlerinin değerlendirildiği mülakat sınavı yapılır.

2- Oyunculuk Anasanat Dalı Yetenek Sınavı:

Oyunculuk Sanat Dalı'nda Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. I. aşama "seçme" sınavı; mimik, ritim, ses, kulak, doğaçlama, okuma, refleks gibi oyunculuk yetenekleri üzerinden değerlendirilir. Bu aşamada adaylar ayrıca kendi hazırlayacağı bir şarkıyı seslendirirler. I. aşamada başarılı bulunan adaylar, II. aşama sınavına alınırlar. II. Aşama sınavında ise tanınmış oyun yazarlarından seçecekleri biri trajik, diğeri komik iki sahneyi sınav kurulu önünde sahnelerler. Ayrıca tanınmış bir şairden seçecekleri bir şiiri ezbere okurlar. Bununla birlikte II. aşamada adayların genel kültür ve sanatsal eğilimleri de değerlendirilir

Adayın Sahne Seçiminde ve Hazırlanmasında Özen Göstermesi Gereken Noktalar:

1- Biri Türk diğeri yabancı iki yazardan bir sahne seçmelidir.

2- Sahneler, adayın sağlıklı olarak değerlendirilmesine olanak verecek bir uzunlukta olmalıdır.

3- Aday, hangi yazarın oyununu seçtiyse, o yazar ve oyunun tamamı hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

4- Seçilen sahneler ezberlenecek ve jüri önünde oynanacak nitelikte hazırlanmalıdır.

5- Hazırlanan sahneden vaz geçilmeyecek kadar önemli ve gerekli yardımcı eşya ve aksesuarı aday yanında getirebilir.

6- Adaylar kendi cinslerine uygun rol seçeceklerdir. (Örnek: kadınlar, erkek rollerini ya da erkekler kadın rollerini seçemezler) Aksi halde sınavları kabul edilmeyecektir.

7- Aday bir adet söyleyebileceği şarkı ve bir şiir hazırlamalıdır.

8- Sınav aşamalarında sınavı biten adaylar sınav jürisi tarafından gerek görüldüğü takdirde tekrar sınavın yapıldığı yere çağrılabilir.

9- Sınava girecek olan adayların sınav aşamalarında eşofman ile sınava girmeleri gerekmektedir.

Sahne Tasarımı Sanat Dalı Yetenek Sınavları:

Sahne Tasarımı Sanat Dalı Yetenek Sınavı, iki aşamadan oluşmaktadır. Her iki aşama da ikişer bölümden ibaret olup I. aşamada görsel algı değerlendirmesi ve imgesel bir kompozisyon çalışması yaptırılmaktadır. I. aşama sınavında adaylar başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilirler. I. aşama sınavında başarılı olan adaylar, II. Aşama sınavına alınırlar. II. aşama sınavı da iki bölümden oluşur. İlk aşamada adaylar kendilerine verilen malzemeler ile kendilerinden istenen kavramları üç boyutlu objelere dönüştürürler. Bu aşamada amaç adayın üç boyut ve tasarım yeterliliğinin tespitidir. II. aşamanın son bölümü olarak adayların genel kültür ve sanatsal eğilimlerinin değerlendirildiği mülakat sınavı yapılır.

KESİN KAYITLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

A- Kesin Kayıtlarda İstenilen Belgeler:

1- Lise ve dengi okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma (Diplomanın hazır olmadığı hallerde, diplomayla değiştirilmek üzere düzenlenmiş fotoğraflı çıkış belgesinin aslı)

2- YGS sınav belgesinin aslı

3- Erkek adaylarda askerlikle ilişkileri olmadığına dair belge

4- Yeni çekilmiş 4,5x6 cm boyutlarında 12 adet vesikalık fotoğraf

5- Resmi onaylı nüfuz cüzdanı örmeği (aslı kayıt sırasında gösterilecektir)

B- Kesin Kayıtlarla İlgili Açıklamalar

1- Asıl listeden kazananların ilgili bölümlere kesin kayıtları 15-17 Ağustos 2017 tarihinde Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Merkezi’nde yapılacaktır. Bu tarihler arasında sağlık mazereti nedeniyle kayıt yaptırmaya gelemeyecek adayların yerine, bu adayların durumlarını belgeleyen devlet hastanesinden alınmış rapor ile kanuni vekil kayıt yaptırabilir. Bunun haricinde belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların hiçbir mazereti kabul edilmez.

2- Kayıtlarını yaptırmayan aday ve adayların yerine yedek listeden yerleştirme yapılır

3- Yedek listede ki adaylar, açık kalan kontenjanlar için bizzat Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat ederler. Adayların müracaatları 18 Ağustos 2017 tarihinde mesai bitimine kadar kabul edilir. Bunlardan kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların kayıtları 19 Ağustos 2017 günü mesai bitimine kadar yapılır.

KONTENJANLAR:Notlar:

- Sınavlara, ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi zorunludur.

- Ön kayıt formunda yapılan tercihler kayıt işleminden sonra değiştirilemez.

- Sınavların başlamasından 15 dakika sonra gelen adaylar Sınav Salonuna kesinlikle alınmayacaktır.

- Adaylar, yukarıdaki yazılı koşulları kabul etmiş sayılır.

** ÖNEMLİ: Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum görüldüğünde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

>2017-2018 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Klavuzu için tıklayınız.<

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı 25240/ Erzurum
İletişim Tlf : (0 442 ) 231 5021 -2315340 Fax : (0 442) 231 5011


Atatürk Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Atatürk Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<