Ege Üniversitesi Spor Bilimleri 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2017 – 2018 ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI
ÖZEL YETENEK SINAV TAKVİMİ


Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 2017-2018 Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı sonucunda alacağı Birinci Öğretim, İkinci Öğretim ve Yabancı uyruklu öğrencilerin bölümlere göre kontenjanları Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilmiştir.

Ön Kayıt : 31 Temmuz – 4 Ağustos 2017
Ön Kayıt Kontrol Listesi İlanı : 5 Ağustos 2017
Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu : 7 – 11 Ağustos 2017
Yetenek Sınavları : 14 – 18 Ağustos 2017


Milli Sporcu Kontenjanı: Yükseköğretim Başkanlığı’nın 5773 sayılı yazısına göre Spor Bilimleri
Fakültesine yerleştirmede her bölüm için ilan edilen kontenjan içerisinden milli sporculara %15 kontenjan
ayrılmıştır. İlgi yazıda bu kontenjanın %75’i olimpik spor branşlarından %25’i ise olimpik olmayan spor
branşlarından oluşması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre yukarıda belirtilen milli sporcu
kontenjanlarının dağılımı Tablo 3’de yer almaktadır.ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ

Ön Kayıt : 31 Temmuz – 4 Ağustos 2017
Ön Kayıt Kontrol Listesi İlanı : 5 Ağustos 2017
Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu : 7 – 11 Ağustos 2017
Yetenek Sınavları : 14 – 18 Ağustos 2017
Puan Kontrol Listesi ilanı : 21 Ağustos 2017
Puan Kontrol İtiraz süresi : 22 Ağustos 2017 saat 16:30’a kadar
Asil ve Yedek Kazanan İlanı : 25 Ağustos 2017 saat 19:00


Önemli Not: - Belirtilen tarihler fakülte yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

ÖNEMLİ BİLGİLER:
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine ait
beş programın Özel Yetenek Sınavları ortak yapılacaktır.
2. Adayların yerleştirme işlemleri, ön kayıt başvuru formlarında belirttikleri, yerleştirme tercih
sırasına göre gerçekleştirilecektir. Aday birinci tercihine yerleşemiyor ise; sırasıyla diğer
tercihlerine bakılacaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde boş kalan branş kontenjanları, öncelikle
kendi branş yedeklerinden tamamlanacak, branş yedeği bulunmaması durumunda ise boş kalan
kontenjan Puan Sıralı Genel Yedek Listesindeki adaylardan tamamlanacaktır.
3. Adayların ön kayıtları tamamlandıktan ve göğüs numaraları alındıktan sonra yerleştirme tercih
işlemlerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmeyecektir.
4. Sınav Kıyafetleri: Adaylar sınavlara, üzerinde reklâm ve belirgin yazı bulunmayan spor kıyafeti
ile katılacaktır.
5. Adaylar sınavlara, Kimlik Belgeleri (Nüfus Cüzdanı veya Geçerli Pasaport), ön kayıt sırasında
kendilerine verilecek olan Sınav Giriş Kartı ve göğüs numaraları ile katılacaktır.
6. Asil ve yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, Fakültemiz resmi internet sitesinden
(http://sporbilimleri.ege.edu.tr) ve Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı resmi internet
(http://oidb.ege.edu.tr ) sitesinden duyurulacaktır.
7. Sınavların uygulanması ve değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim
Kurulunca yürütülür.
8. Başvuru, asil ve yedek adayların belirlenmesi ve yerleştirme işlemlerinin uygulanması,
Üniversitemiz Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Yönergenin ilgili hükümlerine uygun olarak
yürütülür.
9. Kazanan adayların kesin kayıt işlemleri Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından gerçekleştirilecektir.

2017 ÖZEL YETENEK SINAVLARI GENEL BAŞVURU KOŞULLARI
Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları’na ön kayıt yaptırabilmek için adaylar (yabancı
uyruklular dahil) öncelikle, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi resmi internet sitesinde
(http://sporbilimleri.ege.edu.tr) yer alan link aracılığı ile ön kayıt için gerekli olan online başvuru
formunu dolduracaktır. Sadece internet üzerinden ön başvuru yapmak ve başvuru numarası almak
öğrencilere sınavlara giriş iznini vermemektedir.
Adaylar, internet üzerinden yaptıkları ön başvurularının ardından, ön kayıt için gerekli belgeleri
tamamlayarak, Spor Bilimleri Fakültesi kayıt bürosuna şahsen başvuracak ve ön kayıt işlemini
tamamlayacaktır. İnternet başvurularını takiben, ön kayıt işlem tarihleri sırasında Milli Takım
kamplarında ve milli müsabakalarda yer alan milli sporcuların ön kayıt işlemleri, ilgili federasyon
tarafından durumlarını belgelemek şartı ile birinci derece yakınları tarafından gerçekleştirilebilecektir.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
1. Özel Yetenek Sınavları’na başvurabilmek için adayların (yabancı uyruklular hariç) 2017 YGS’ye
girmeleri zorunludur.
2. Yabancı uyruklu öğrencilerin, Ege Üniversitesi tarafından 2017 yılında yapılan EGEYÖS
Sınavı’na girmiş olmaları ve Ege Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin
Yönergeye uygun şartları taşımaları gerekir. Bilgi için tıklayınız.
3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi
Bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2017 yılına ait YGS puan türlerinin herhangi
birinden en az 200 puan ve Milli Sporcuların en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir.
4. Adayın Özel Yetenek Sınavlarına katılmasını engelleyecek sağlık sorunun bulunmaması
gerekmektedir. Gerekli belge için bkz. Başvuru İçin Gerekli Belgeler.
5. Sınavlara herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir yüksek
öğrenim programını kazanmış adaylar da katılabilir.

İTİRAZLAR
 Adayların Özel Yetenek Uygulama Sınav Puanları’na ilişkin itirazları, ilgili sınavın bitimini takip
eden ilk iş gününde saat 17.00’ye kadar, itiraz bedeli Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fak.
Şubesi 7216893 No’lu hesabına (TR64 0001 0014 4607 216893 5038) İtiraz bedeli olarak 200
TL yatırıldıktan sonra, E.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak yapılacaktır.
Adayın itirazının kabulu halinde yatırılan ücret iade edilmektedir.
 Özel Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra, puan kontrol listeleri 21 Ağustos 2017 tarihinde
Spor Bilimleri Fakültesi resmi internet sitesinde (http://sporbilimleri.ege.edu.tr) ilan edilecektir.
Adayların listelerde kendilerine ait verilere ilişkin olası sistemsel yanlışlıklara itirazları, 22
Ağustos 2017 saat 16.30’a kadar Fakülte Dekanlığına yazılı olarak yapılacaktır.
 Kazananlar ilan edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVLARINA GENEL BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- 2017 yılına ait YGS (Yabancı Uyruklular için EGEYÖS) sonuç belgesi ya da onaylı fotokopisi,
2- Sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde “Spor Yapmasında Sakınca
Yoktur” ibaresi kesinlikle yer almalıdır.
3- T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı nüfus cüzdanının ya da pasaport aslı ve fotokopisi, Yabancı
uyruklu adaylar için pasaportunun aslı ve fotokopisi.
4- Milli sporcular için "Milli Sporcu Belgesi"nin noter onaylı sureti, İlgili belge için fotokopi veya
faks kabul edilmeyecektir. Adayların şahsen başvuruları sırasında ilgili belgeyi ön kayıt
görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili belgeyi teslim etmeyen
adayların millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır. “Milli Sporcu Belgesi” nin bir
örneği ekte yer almaktadır (EK-2).
5- Antrenörlük Eğitimi Bölümü için; spor geçmişine yönelik onaylı belgelerin aslı ya da ilgili kurum
onaylı fotokopileri (Aday ilgili belgeleri teslim sırasında, kaç adet belgeyi teslim ettiğini ön kayıt
bürosu içinde kendilerine verilecek zarf üzerine kendi el yazısı ile beyan edecektir). Başvuru
sırasında ilgili belgeleri teslim etmeyen adayların, spor geçmişlerine yönelik belgeleri
değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Spor Lisesi ve Spor Meslek
Lisesinin “Spor” alanlarından;
a. 2014-2015 eğitim yılı veya öncesinde mezun olan adaylar için mezuniyet belgesi /
diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,
b. İlgili liselerden 2015-2016 eğitim yılında mezun olan ya da sonrasında mezun olacak
adayların belge getirmesine gerek yoktur,
7- Diğer Liselerden mezun ya da mezun olacak adayların Diploma/Mezuniyet belgesi getirmesine
gerek yoktur,
8- Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursuna katılacak öğrenciler için, kurs ücretinin yatırıldığını
belgeleyen banka dekontu,
a. Banka Bilgileri: Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
Şube Kodu: 5038 Hesap Numarası : 7216893
IBAN No: TR64 0001 0014 4607 216893 5038
b. Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu ücreti olarak adaylar, 300-TL yatıracaklardır.
c. Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu ücretleri iade edilmeyecektir.
d. Fiziksel Algı ve Beceri Geliştirme Kursu ücreti yatırmayan adaylar, kurslara hiçbir şekilde
alınmayacaktır.
9. Ön kayıtlar sırasında teslim edilen hiçbir belge iade edilmeyecektir.

ÖZEL YETENEK SINAVLARI ÖN KAYITLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Adayların, fakültemizde bulunan programlara ait özel yetenek sınavları için, ön kayıt
sırasında branş seçimleri yapmaları gerekmektedir. Branş seçimleri için uygulanacak kurallar ve
seçenekler aşağıda belirtilmiştir.
Seçenek 1: Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük
Eğitimi Bölümlerine ait sınavların hepsine katılmak istiyor ise:
a. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için, bir adet Bireysel Spor
Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçilmesi gerekmektedir.
b. Adayların, Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınav branşları, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Sınavı için seçilen branşlar ile aynı olması gerekmektedir.
c. Adayların, Antrenörlük Eğitimi Özel Yetenek Sınav branşı, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği Bölümü sınavı için seçilen Bireysel Spor Dalı veya Takım
Spor Dalı içinden bir adet branşı seçmesi ile oluşur.
Seçenek 2: Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ya da Spor Yöneticiliği’nden biri ve
Antrenörlük Eğitimi Bölümünün sınavlarına katılmak istiyor ise:
a. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü veya Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek
Sınavı için, bir adet Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş
seçilmesi gerekmektedir.
b. Adayların, Antrenörlük Eğitimi Özel Yetenek Sınav branşı, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü veya Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için belirlenen
Bireysel Spor Dalı veya Takım Spor Dalı içinden sadece bir adet branş seçmesi ile oluşur.
Seçenek 3: Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği veya
Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Özel yetenek sınavları içerisinden sadece bir bölümü tercih
etmesi halinde:
a. Adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için, bir adet
Bireysel Spor Dalı ve bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçmeleri
gerekmektedir.
b. Adayların Spor Yöneticiliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı için, bir adet Bireysel Spor Dalı ve
bir adet Takım Spor Dalı olmak üzere iki branş seçilmesi gerekmektedir
c. Adayların Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavına katılmak istemesi halinde;
Bireysel Spor Dalları veya Takım Spor Dalları içerisinden sadece bir branş seçmesi
gerekmektedir.

ENGELLİ ADAY BAŞVURU VE ÖN KAYIT TARİHLERİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ve
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI


Ön Kayıt : 31 Temmuz – 4 Ağustos 2017
Ön Kayıt Kontrol Listesi İlanı : 5 Ağustos 2017
Asil ve Yedek Kazanan İlanı : 25 Ağustos 2017 saat 19:00


Önemli Not: - Belirtilen tarihler fakülte yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

ÖNEMLİ BİLGİLER:
1. Adayların yerleştirme işlemleri, ön kayıt başvuru formlarında belirttikleri, yerleştirme tercih
sırasına göre gerçekleştirilecektir. Aday birinci tercihine yerleşemiyor ise; sırasıyla diğer
tercihlerine bakılacaktır.
2. Adayların ön kayıtları tamamlandıktan sonra yerleştirme tercih işlemlerinde herhangi bir
değişikliğe izin verilmeyecektir.
3. Asil ve yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, Fakültemiz resmi internet sitesinden
(http://sporbilimleri.ege.edu.tr) ve Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı resmi internet
(http://oidb.ege.edu.tr ) sitesinden duyurulacaktır.
4. Sınavların uygulanması ve değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim
Kurulunca yürütülür.

ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURU KOŞULLARI
Spor Bilimleri Fakültesi Engelli Özel Yetenek Sınavları’na kayıt yaptırabilmek için engelli
adaylar, Spor Bilimleri Fakültesi kayıt bürosuna şahsen başvuracak ve ön kayıt işlemini
tamamlayacaktır. Ön kayıt işlem tarihleri sırasında Milli Takım kamplarında ve milli müsabakalarda yer
alan milli sporcuların ön kayıt işlemleri, ilgili federasyon tarafından durumlarını belgelemek şartı ile
birinci derece yakınları tarafından gerçekleştirilebilecektir.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
1. Engelli Özel Yetenek Sınavları’na başvurabilmek için adayların 2017 YGS’ye girmiş olmaları
zorunludur.
2. Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için, adayların
2017 yılına ait YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 100 puan almış olmaları
gerekmektedir.
3. Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavına ön kayıt
yaptırabilmek için, adayların en az 2 yıl spor yaptıklarını gösterir belge sunması gereklidir.
4. Adayın Engelli Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmesi için, engel durumlarını gösteren ve Adli Tıp
(Üniversite ya da Devlet Hastaneleri) kurumlarından alınacak, engel düzeylerini gösterir belgeyi
sunması gereklidir. Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır
a. Engelli adaylar; en düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek taraflı diz altı
kesiği olup, takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine
bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan, bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen,
merdiven inip çıkabilen günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç
protez takılmamış bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyinme sorunu
olmayan, iletişim kurma ile ilgili konuşma anlama ve kavrama sorunu bulunmayan,
beden kazanma gücünden azalma oranı %25-50 ortopedik engelliler, görme engelli
adaylar için sportif sınıflandırmada B1 ve B2 düzeyinde olanlar, işitme engelli adaylar
için, işitme cihazı, yapay kulaklık ile duyabilenler ve dudak okuyabilenler Spor
Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için başvurabilirler
5. Sınavlara herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir yüksek
öğrenim programını kazanmış adaylar da katılabilir.

ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAV BAŞVURU BELGELERİ
1- Başvuru Formu
2- 2017 yılına ait YGS sonuç belgesi fotokopisi,
3- T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı nüfus cüzdanının ya da pasaport aslı ve fotokopisi,
4- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
5- T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ilgili Grup Başkanlığı veya Üniversitelerin Adli Tıp
Anabilim Dalı Başkanlığından alınmış ve Beden Kazanma Gücünden Azalma Oranını gösterir
belge (alınacak belgenin başvuru koşulları 4a maddesinde belirtilen engellere ilişkin olmalıdır)
6- Sportif Başarı (Spor Geçmişine yönelik) Değerlendirme puanının hesaplamasına yönelik belge
(Belgenin geçerli sayılabilmesi için ilgili federasyon/kurum onaylı olması gereklidir)

ENGELLİ ADAY ÖZEL YETENEK SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Adayların Spor Yöneticiliği Birinci ve İkinci Öğretim Programı ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Birinci
ve İkinci Öğretim Programlarının 2017 Özel Yetenek Sınav Puanlarının hesaplanması, aşağıdaki formül
kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Özel Yetenek Sınav Puanı (OYSP) : Engel düzeyi Değerlendirme Puanı%30 + Sportif Başarı Puanı%70
Engelli Adayların Engel Düzeyi Değerlendirme Puanı Hesaplama CetveliEGE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017 – 2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Ege Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Ege Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<