Ege Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
ÖZEL YETENEK SINAVI SÜREÇ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA


A. ÖN KAYIT VE KONTENJAN

a. Ön Kayıt Tarihi: 24-25-26 Temmuz 2017
b. Ön Kayıt Yeri: EÜ Eğitim Fakültesi

c. Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

• Başvuru formu,

(http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0167/default.aspx?id=gsanat&lang=tr-TR)

adresinde bulunan başvuru formu bilgisayar ortamında doldurularak çıktısı alınacak ve aday tarafından imzalanacaktır.)

• İlgili yıla ait Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sınav sonuç belgesinin fotokopisi, (Ortaöğretim Başarı Puanı bilgisi gerekli olduğu için LYS sınavına girmeyen adaylar da kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile ÖSYM’nin sayfasından çıktı almalıdır.)

• Son üç ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

• Nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

• Lise geçici mezuniyet belgesinin veya diplomanın onaylı örneği,

d. 2017 yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmiş olan adayların YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 200 puan, engelli adayların ise YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 100 puan almış olmaları gerekir. Engelli adayların durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri gerekmektedir.

e. Başvurular adayın kendisi ya da vekalet verdiği kişi tarafından yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Kontenjan:

EÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı’na ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır.

B. ÖZEL YETENEK SINAVI

1. Sınav Tarihi: 01-02-03 Ağustos 2017

2. Sınav Başlama Saati ve Yeri: Sınav başlama saati 09.30’dur. Tüm adaylar sınav günü sabah saat 08.30’da Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü derslik binası önünde hazır bulunacaklardır. Engelli öğrenci başvurması durumunda kendi aralarında yapılacak sınav tarih ve yerleri ayrıca ilan edilecektir.

Sınav Komisyonu gerekli gördüğü takdirde, sınav yeri ve saatlerinde değişiklik yapabilecektir. Bu değişiklik bilgisi sınav başlamadan önce adaylara duyurulacaktır.

3. Sınav Salonları: Adayların sınava girecekleri salonlar, sınav tarihinden önce (28 Temmuz 2017) fakülte derslik binasının girişinde ilan edilecek ve aynı zamanda fakültenin web sitesinde de duyurulacaktır. Belirtilen gün, saat ve yerde sınava giremeyen adaylar sınava girme hakkını kaybedeceklerdir. Bu adaylar kesinlikle başka bir grupla, başka bir gün, saat ve yerde sınava giremeyeceklerdir.

4. Adayların Sınav Salonlarında Yanlarında Bulundurmaları Gereken Belgeler: Adayların sınavlarda, yanlarında, kendilerine ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra verilen fotoğraflı ve onaylı Sınava Giriş Belgesi ile birlikte özel kimlik belgelerini (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport) bulundurmaları zorunludur. Bu belgeleri yanlarında bulundurmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

5. Sınav Süresi:

I. Aşama (Eleme) Sınavı: 90 dakika (Desen),

II. Aşama Sınavı: 90 dakika (İmgesel Tasarım).

6. Sınavlarda Kullanılacak Araç ve Gereçler:

1- Kurşun Kalem,

2- Silgi,

3- Kıskaç,

4- Kalem Açacağı,

5- Kâğıt ve Altlık (Dekanlık tarafından sağlanacaktır).

Adaylar kâğıt ve altlık dışındaki malzemeleri kendileri sağlayacaktır.

Önemli Not: Yukarıda belirtilen araç, gereç ve materyal dışındaki (resim çantası, dosya, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. elektronik cihazlar) hiçbir araç, gereç ve materyal sınav salonuna alınmayacaktır.

7. Sınavın Uygulanması:

Yukarıda 5. maddede belirtildiği gibi sınav, canlı model ya da obje düzenlemesinden Desen Çalışması ve İmgesel Tasarım Çalışması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

I. aşama (eleme) sınavında adayların yaptıkları Desen Çalışması, kompozisyon unsurları ve çizgisel ifade ölçütleri esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayların desen çalışmasından başarılı olabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 60 almaları gerekir. I. aşama (eleme) sınavında 60 puan alamayan adaylar ikinci aşama sınavına giremezler.

II. aşama sınavında ise adayların yaratıcılığını ön plana çıkartmak amacıyla İmgesel Tasarım çalışması yaptırılır. Adayların bu aşamada yaptıkları İmgesel Tasarım çalışmaları kompozisyon unsurları, çizgisel ifade, yaratıcılık ve anlatım zenginliği ölçütleri esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

8. Sınav Esnasında Uyulması Gereken Kurallar:

• Sınav esnasında kurallara uymayan, sınav disiplinini bozan ve her türlü kopya girişiminde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır.

• Adayların sınav esnasında; diğer adaylar ile konuşmaları, malzeme alış verişinde bulunmaları veya birbirlerinin çalışmaları hakkında yorum ve eleştiri yapmaları kesinlikle yasaktır.

• Adaylar sınav süresince, modelin ara verdiği zaman dilimi de dâhil olmak üzere, sınav salonundan kesinlikle ayrılamazlar.

• Sınavda görevli öğretim elemanlarının aday öğrencilerin yaptıkları çalışmaları eleştirmeleri, düzeltmeleri ya da aday öğrencilerle yakından ilgilenmeleri kesinlikle yasaktır.

• Sınav sırasında adaylar görevli öğretim elemanlarının uyarılarını dikkate almak zorundadır.

C. ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME PUANLARININ BELİRLENMESİ

• Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili yıla ait açıkladığı esaslar çerçevesinde yapılır. Sınav Komisyonu, sınav evrakını değerlendirerek adayların Özel Yetenek Sınavı Puanı sonuçlarını tespit eder ve yerleştirmeye esas olan puanları hesaplayarak başarı sırasını belirler.

• Yerleştirme Puanları en yüksekten en düşük puana doğru sıralanır.

• Yerleştirme Puanı hesaplanması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu'nda verilecektir.

• Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan yaygın gelişimsel bozukluklkar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilecektir.

• I. aşama (eleme) sınavını geçtiği halde II. aşama sınavına girmeyen adaylar kesinlikle değerlendirme dışı tutulur.

D. ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ İLANI

• I. aşama (eleme) sınav sonuçları, Sınav Komisyonunun değerlendirmesinden sonra ilan edilir.

• II. aşama sınav sonuçları Sınav Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanlarının sonuçları Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanarak ilan edilir.

• Adayların aldıkları Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanlarının eşit olması halinde, sıralamada Özel Yetenek Sınav Puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

E. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Özel yetenek sınav sonucuna itiraz eden adaylar, sınav sonuçlarının ilan edildiği günü izleyen ilk mesai gününün sonuna kadar Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvurabilirler.

F. KESİN KAYIT

Kesin Kayıt Tarihleri:

1. Özel yetenek sınav sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler, kesin kayıtlarını 08-09 Ağustos 2017 tarihlerinde yaptıracaklardır.

2. Kesin kayıt tarihlerinden sonra boş kontenjan bulunduğu takdirde, yedek listedeki adaylar 11 Ağustos 2017 tarihinde kesin kayıt yaptırabileceklerdir.

Ege Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Ege Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<