Karadeniz Teknik Üniversitesi BESYO 2017-2018 Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)’nun Antrenörlük Eğitimi, Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği lisans programlarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Özel
Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Başvuru: 03-07 Temmuz 2017*
Beceri-Koordinasyon Testi: 12-16 Temmuz 2017


* Başvurular, Sabah 09.00-12.00, Öğle 13.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Başvuru Koşulları

 T.C. Vatandaşı olmak,
 2017 yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na girmiş olmak,
 Antrenörlük Eğitimi programına başvuracak adaylar için Liselerin spor alan/kol bölümlerinden veya
diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için YGS puan türlerinin (YGS-1, YGS-2, YGS-
3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) herhangi birinden en az 180.000 (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham
puan) puan ve üzeri puan almış olmak,
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Spor Yöneticiliği programlarına başvuracak adaylar için Liselerin
spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için YGS
puan türlerinin (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) herhangi birinden en az 200.000 (Orta
Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) puan ve üzeri puan almış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 Başvuru Formu,
 Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi,
 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve son altı ayda çekilmiş olmalıdır.),
 2017 YGS Sonuç Belgesinin fotokopisi,
 Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin fotokopisi (Diploma veya belge
üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar
bu durumlarını belgeledikleri takdirde başvuruda bulunabilirler.),
 Programlara, Takım Sporları ve Bireysel Sporlar kontenjanından başvuracak adaylar için ilgili
federasyonlarca onaylanmış spor özgeçmişini gösterir belge/belgeler,
 Herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan alınacak “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek
Sınavına girmesinde sakınca yoktur.” ibaresi taşıyan sağlık raporu.

Genel Hükümler

 Adaylar, 3 (üç) programa da başvuru yapabilirler. Başvuru işlemleri, belirtilen yer ve tarihler arasında
adayın kendisi ya da bir yakını tarafından yapılabilir. Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
 Adayların Özel Yetenek Sınavı başvuru formunda belirttikleri bilgiler, 10.07.2017 tarihinde KTÜ Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu web sayfasında (www.ktu.edu.tr/besyo) yayınlanacaktır. Adayların bu
bilgileri kontrol etmeleri, bilgilerinde herhangi bir hata olması durumunda ise 10-12 Temmuz 2017
tarihleri arasında bir dilekçe ile KTÜ BESYO Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
 BESYO Özel Yetenek Sınavları, 12-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında KTÜ Fatih Yerleşkesindeki BESYO
Spor Salonu’nda yapılacaktır. Sınav uygulama programı, başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra KTÜ
BESYO web sayfasından (www.ktu.edu.tr/besyo) duyurulacaktır.
 Özel Yetenek Sınavları ve Değerlendirmeleri, 2017-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)
Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu gereği, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre;
Yüksekokul Yönetim Kurulunca görevlendirilecek komisyonlar ve diğer elemanlarca yapılır ve Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünce yürütülür.
 Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği programlarına müracaat
eden tüm adaylar, Özel Yetenek Sınavı kapsamında Beceri-Koordinasyon Testi (BKT)’ne tabi tutulurlar.
BKT’nden elde edilen skorlara göre derecesi en iyilerden başlayarak adayların sıralaması yapıldıktan
sonra belirtilen kontenjanların dört (4) katı kadar aday seçilir. Bu adayların dışında kalan adaylar
değerlendirmeye alınmazlar.
 Seçilen adaylardan, ilgili programlara Sporcu Özgeçmiş Dosyası ile Takım Sporları / Bireysel Sporlar
kontenjanından başvuran adayların, Sporcu Özgeçmiş Dosyası Puanları ve Beceri-Koordinasyon Testi
Skorları standart puana dönüştürülerek adayların Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı belirlenir
(Sporcu Özgeçmiş Dosyası Puanı-Standart Puanının ağırlığı Antrenörlük Bölümü için % 30; Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Spor Yöneticiliği Programları için ise % 20’dir.).
 İlgili programlara Sporcu Özgeçmiş Dosyası Olmayanlar kontenjanından başvuran adaylar için ise
Beceri-Koordinasyon Testi Skorları standart puana dönüştürülerek adayların Özel Yetenek Sınav Puanı-
Standart Puanı belirlenir.
 Her bir adayın Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı (ÖYSP-SP), Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),
2017 YGS Puanı göz önünde bulundurularak; 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzunda belirlenen esaslara göre adayın Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanır. Yabancı uyruklu
adayların Yerleştirme Puanları ise sadece ÖYSP-SP dikkate alınarak hesaplanır. Bu hesaplama
sonucunda en yüksek puandan başlayarak adayların sıralaması yapıldıktan sonra Tablo 2’de belirtilen
sayı kadar aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır. Adayların YP puanlarının eşit olması halinde; eşit
puanlı adayların kendi aralarında sıralaması 2017 YGS puanlarına göre büyükten küçüğe doğru; eşit
puanlı adaylardan YGS puanları da eşit olanların kendi aralarında OBP puanlarına göre büyükten
küçüğe doğru; eşit puanlı adaylardan YGS puanları ve OBP puanlarının her ikisinin de eşit olması
halinde Liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun adayların öncelikli olarak sıralamaya dâhil
edilmesi yoluyla ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday belirlenerek Rektörlük Makamına arz edilir.
Hesaplanan YP puanları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünce ilan edilir.
 Kesin kayıt işlemleri, belirlenen tarihler arasında ve bizzat öğrenci tarafından verilecek belgeler ile KTÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılır. Kesin kayıtlar sonunda boş kalan kontenjanlar için 2017 Özel
Yetenek Sınavı Kılavuzunda yer alacak esaslara göre belirlenen gün ve saatler arasında Ek Yerleştirme
yapılacaktır. Ek Yerleştirmede, birinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday (varsa) diğer tercihlerinin
asil ya da yedek listelerinde yer almayacaktır. İkinci tercihine asil listeden yerleştirilen aday, birinci
tercihinin yedek listesinde yer alabilecek, (varsa) üçüncü tercihinin asil ya da yedek listelerinde yer
almayacaktır. Üçüncü tercihine asil listeden yerleştirilen aday birinci ve ikinci tercihlerinin yedek
listesinde yer alabilecektir. Herhangi bir programda kontenjanların dolmaması durumunda, boş kalan
kontenjanlar ilgili programdaki diğer adayların kontenjanına aktarılır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi >Ana Sayfa Girişi İçin Tıklayınız!<

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Karadeniz Teknik Üniversitesi BESYO >Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<

Karadeniz Teknik Üniversitesi >Duyurular Giriş Sayfası İçin Tıklayınız!<
2017-2018 Özel Yetenek Sınavları Tarihleri